Top of page
Left of page
Illustraties door
'Crazie Dutch Men'

Privacy verklaring

Fratz en Twwo Fratz en Twwo, gevestigd te Kortenhoef, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACT GEGEVENS

Jessica Lightfoot is de Functionaris Gegevensbescherming van Fratz en Twwo. Zij is te bereiken via info@fratzentwwo.nl of +316825823.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fratz en Twwo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam;
- Geslacht;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens over websitebezoekers, die jonger dan 16 jaar zijn, te verzamelen zonder de toestemming van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat hun gegevens zonder toestemming kunnen worden verzameld. Als u er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens van een minderjarige zonder uw toestemming hebben verzameld, dan neem contact met ons op en we zullen deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fratz en Twwo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Het afhandelen van uw betaling;
- Om goederen en diensten bij u af te leveren;
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fratz en Twwo neemt geen besluit over zaken die (aanzienlijke) gevolgen voor personen kunnen hebben op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fratz en Twwo) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Fratz en Twwo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fratz en Twwo verstrekt persoonsgegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Fratz en Twwo gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fratz en Twwo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fratzentwwo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We zullen zo snel mogelijk reageren, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Fratz en Twwo wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fratz en Twwo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@fratzentwwo.nl.

Right of page


Gevestigd te Kortenhoef

W: www.fratzentwwo.nl

E: info@fratzentwwo.nl

M: 0613825823

Algemene voorwaarden

Privacy verklaring

Nieuwsbrief

Bottom of page